Bảo mật thông tin

Toàn bộ thông tin về khách hàng, tài khoản, số điện thoại, được tuyệt đối bảo mật trên hệ thống